התנאים שלהלן מנוסחים בלשון זכר, מטעמי נוחות בלבד, אך מחייבים את שני המינים באופן זהה

1. כללי

התנאים המפורטים להלן, ביחד עם מדיניות הפרטיות הזמינה בכתובת www.docaviv.co.il (להלן יחדיו: "התנאים" או "תנאי השירות"), מהווים את התנאים וההתניות לגישה ולשימוש באתר האינטרנט שכתובתו_ docaviv.co.il ("האתר"). האתר הינו בבעלות דוקאביב, עמותה רשומה מספר 580324101, שכתובתה רחוב הארבעה 5, תל אביב ("דוקאביב").

מסמך זה, ביחד עם מדיניות הפרטיות, מהווה את הבסיס לשימוש באתר והוא בלבד מסדיר את היחסים המשפטיים בין דוקאביב לבין המשתמש באתר ובשירותיו לכן, עליך לקרוא את תנאי השירות בתשומת לב ובזהירות על מנת לוודא שאתה מסכים להתחייב בהם. תנאים אלו יחולו על כל ביקור, גלישה, שימוש באתר, בשירותים ובמערכת הכלולה בו, או רכישה שתתבצע דרכו. אם בחרת להמשיך לעשות שימוש כלשהו באתר, הדבר מהווה הסכמתך, ובביצוע פעולות אלו הינך מצהיר כלפי דוקאביב שקראת בעיון, הבנת ואתה מסכים להיות מחויב בכל התנאים. יודגש כי השימוש באתר ובשירותיו מוצעים לך בכפוף לקבלתך את התנאים במלואם וציות להם, ללא כל שינוי או הסתייגות.

מובהר כי אם אינך מסכים לתנאים המפורטים להלן, כולם או חלקם, אינך רשאי להמשיך לעשות שימוש כלשהו בשירות ועליך לחדול מן השימוש בהם באופן מיידי.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות להתאים ולשנות את התנאים ו/או השירותים בכל זמן וללא הודעה מראש, לרבות באמצעות ביטול, שינוי, הגבלת או הפסקת של כל תכונה בשירותים. על כן, אנו ממליצים בחום כי תחזור ותעיין בתנאים אלו בכל בקשה לקבל שירות, על מנת לוודא שאתה עדיין מסכים לקבל על עצמך את התנאים לרבות השינויים שחלו בהוראותיו. אם תמשיך להשתמש באחד או יותר מהשירותים המוצעים על ידי דוקאביב לאחר שינוי בתנאים כאמור, אנחנו נראה אותך כמי שהסכים לקבל על עצמו את אותם השינויים.

2. הצהרות המשתמש

כתנאי לשימוש באתר ובשירותים בו, הנך מצהיר ומתחייב כי:
2.1. אתה בגיר (מעל גיל 18) וכשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות (ככל והמשתמש קטין או שאינו רשאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו באתר כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס שלו).
2.2. הנך שוהה בישראל. מובהר כי השירותים יינתנו בישראל בלבד.
2.3. הנך בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי ויש ברשותך מספר טלפון שבו ניתן ליצור עמך קשר.
2.4. יש לך תיבת דוא"ל פעילה.
2.5. הרכישה נועדה לשימוש אישי בלבד ולא לשימוש ציבורי או מסחרי.
2.6. כדי לקבל את השירותים, אנו עשויים לבקש כי שתמסור לנו מידע כפי שמפורט במדיניות הפרטיות. יובהר כי באחריותך להקפיד למסור לנו פרטים מדויקים ונכונים, על מנת שהשימוש בשירות יתאפשר באופן תקין. מובהר בזאת כי הינך האחראי הבלעדי לכל נזק שיגרם במידה ומסרת לנו פרטים אישיים כוזבים או שגויים או בלתי מדויקים.

3. השירותים באתר

3.1. השירותים המוצעים באתר הינם ("השירותים"): מערכת צפייה לפי דרישה (VOD) – לפי הזמנה או במסגרת מנוי.
3.2. רכישת כרטיסים להקרנות יצירות שניתנה לדוקאביב הרשות להקרין (להלן: "היצירות")
3.3. השתתפות בסדנאות יצירה מקומית ופרויקטים.

4. מערכת צפייה – VOD

4.1. באתר קיימת מערכת צפייה לפי דרישה (VOD) ("המערכת") המיועדת לצפייה בסרטי תעודה וסרטים אחרים ככל שיצורפו למערכת. המערכת פועלת באתר . התנאים המפורטים במסמך חלים על שימוש במערכת בין שהגעת אליה דרך אתר דוקאביב, או דרך אפליקציה, או כל כתובת אינטרנט, או עמודי מדיה חברתית שאליהם תקושר המערכת או כל קישור לה.
4.2. כדי להגן על זכויות היוצרים ביצירות, היצירות משודרות עם הצפנה ובסטדנרט אבטחה מחמיר ,לכן, היצירות ניתנות לצפייה אך ורק מאביזרי קצה באמצעות דפדפנים התומכים בהצפנה. ידוע לך כי ההצפנה עשויה להגביל את יכולת הצפייה ביצירות ממכשירים מסוימים שאינם עומדים בדרישות האבטחה הנדרשות. ו/או מכשירים ישנים.
4.3. אנו ממליצים לצפות ביצירות באמצעות דפדפנים עדכניים מסוג Microsoft edge, Google Chrome,ייתכנו קשיים או הפרעות בצפייה ממערכות הפעלה שאינן חדשות.
4.4. השימוש במערכת הינו על-פי תשלום דמי צפייה בגין כל יצירה שבו מבקש המשתמש לצפות אלא אם רכשת כרטיסיה.
4.5. מפעם לפעם, דוקאביב, תהיה רשאית, אך לא חייבת, להציע הקרנה של מספר יצירות במסגרת כרטיסייה (לעיל ולהלן: "הכרטיסייה"). מספר היצירות שיוקרנו במסגרת הכרטיסייה והתנאים שיחולו עליה יפרוסמו מעת לעת. ככל והמסגרת הכרטיסייה יחולו תנאים שונים מאלו המפורטים במסמך זה, תנאים אלו יגברו.
4.6. השירות זמין לצפייה בתוך מדינת ישראל בלבד. לא ניתן לצפות ביצירות מחוץ למדינת ישראל.
4.7. דוקאביב רשאית להנהיג מעת לעת כללי שימוש שונים, ובכלל זה לקבוע כי השימוש במערכת או פיצ'רים מסוימים שלה יהיה על-פי הרשמה ויצירת חשבון משתמש , או תנאים אחרים, כפי שתחליט דוקאביב, בהתאם לשיקול דעתה. במקרה זה, על מנת להשתמש בשירות, יהיה עליך ליצור חשבון משתמש ("החשבון"). החשבון יהיה אישי ועל המידע שתזין לצורך ההרשמה להיות נכון ומדויק. מובהר כי כל פעילות בחשבון היא באחריות המשתמש בלבד.
4.8. ככל ואין לך כרטיסייה, צפייה בכל יצירה תהיה כרוכה בתשלום דמי צפייה. דמי הצפייה הינם כפי שיצוינו באתר מעת לעת ותשלומם מקנה לך את הזכות לצפות ביצירה באופן פרטי ובלתי מסחרי ביצירה.
4.9. היצירה תהיה זמינה לצפייה למשך הזמן והתנאים שיפורסמו באתר ו או לחילופין עד למועד בו היצירה תרד מהאתר, לפי המוקדם מביניהם.

5. הזמנת כרטיסים להקרנות של יצירות

5.1. ניתן להזמין כרטיסים להקרנות באמצעות האתר. הכרטיסים יישלחו במייל ובהודעת SMS למספר הנייד שתזין.
5.2. ביטולים יתקבלו עד 6 שעות מראש דרך קופות הסינמטק . בכפוף לכל דין, ככל והביטול נעשה עד 6 שעות לפני ההקרנה, המשתמש יזוכה בהחזר כספי מלא. ביטול מאוחר יותר, לא יזכה את המשתמש בהחזר כלשהו. [] 5.3. לתשומת לבכם, המקומות ישמרו עבורכם עד לשעת תחילת ההקרנה הכתובה על הכרטיס. לצערנו, לא תותר כניסת מאחרים להקרנות אלא בשיקול דעתו הבלעדי של פסטיבל דוקאביב או מי מטעמה ובמידה שהדבר יתאפשר.
5.4. ידוע לך כי דוקאביב רשאית לבטל/לשנות את היצירות המוקרנות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולא תהיה לך כל טענה או דרישה שעניינה הביטול.
5.5. מועדי ההקרנות והאולמות כפופים לשינויים, דוקאביב / הסינמטק רשאים לבטל/לשנות את המופעים בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

6. תשלומים

6.1. התשלומים לשירותים יתבצעו באמצעות כרטיס אשראי או בדרך אחרת כפי שייקבע על-ידי דוקאביב מעת לעת.
6.2. במעמד הרכישה, ימסור המשתמש פרטים אישיים כגון שם, כתובת, כתובת דוא"ל, מספר טלפון וכן פרטי כרטיס האשראי שבאמצעותו יבוצע התשלום בגין הרכישה. לאחר מכן המשתמש יאשר את ביצוע ההזמנה (להלן: "ההזמנה"). המשתמש מתחייב כי הפרטים שימסור במהלך ההזמנה יהיו אמיתיים, מלאים ומדויקים. המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו שמסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה להוות עבירה פלילית וכי נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות בגין נזקים שיגרמו לדוקאביב בעקבות זאת
6.3. ידוע למשתמש כי דוקאביב גובה את התשלומים באמצעות ספקים חיצוניים וכי ביצוע התשלום מחייב מסירת מידע רגיש, כגון מספר כרטיס אשראי, שם בעל הכרטיס ופרטים אחרים. פרטי האשראי נמסרים ישירות לספקים החיצוניים ואינם מועברים לדוקאביב, לכן, על המשתמש, לקרוא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של הספק החיצוני בטרם יבצע תשלום. דוקאביב אינו אחראי לכל מידע שנמסר לספק.
6.4. לאחר קבלת אישורה העקרוני של חברת האשראי, תישלח למשתמש הודעת דוא"ל, בהתאם לפרטים שמסר. המשתמש מצהיר כי עם מסירת כתובת הדוא"ל הוא מאשר משלוח הודעות על ידי דוקאביב בקשר עם ביצוע הזמנות בהתאם לפרטים שנמסרו על ידו. יובהר כי אין בשליחת דוא"ל להוות ראייה לרכישה ובעניין זה, רק רישומי המחשב הפנימיים של דוקאביב ו/או מי מטעמה יהוו ראיה חלוטה לביצוע ההזמנה.
6.5. אין להשתמש בכרטיס אשראי או אמצעי תשלום של אחר ללא הרשאה.
6.6. תוקפה של רשות השימוש בשירותים מותנה בפירעון מלא של התשלום הנדרש.
6.7. השירותים במערכת כוללים מע"מ, ככל שחל.
6.8. דוקאביב רשאית לשנות את תעריפי השירותים מעת לעת ע"פ שיקול דעתה הבלעדי.

7. קניין רוחני והגנה על המידע

7.1. השירותים, זכויות היוצרים בהם ויתר זכויות הקניין הרוחני, לרבות כל סימני מסחר ו/או פטנטים, ו/או מדגמים בשירותים, במערכת ובתכנים הכלולים בהם, לרבות בטקסטים, בתרגילים, בעיצוב, בגרפיקה, בצילומים, בלוגו המערכת, בשם המערכת ובתוכנה של המערכת שייכות באופן בלעדי לדוקאביב. כל זכויות אלה שמורות. הזכויות ביצירות שייכות לגורמים (מפיקים, אולפנים, מפיצים וכו') שהעניקו לדוקאביב רשות לכלול אותם במערכת.
7.2. אין להעתיק, להקליט, לאחסן בכל אמצעי אחסון, לפרסם, לבצע בפומבי, לשדר, להעמיד לרשות הציבור, להשכיר, ליצור יצירה נגזרת או בכל דרך אחרת להפיץ את היצירות ו/או תכני האתר האחרים ללא הרשאה מפורשת בכתב ומראש של דוקאביב.
7.3. כל הרעיונות, הבקשות, המשובים, ההמלצות, דוחות השגיאות והבאגים, ההערות, הקונספטים, התכונות הנוספות והבקשות או ההצעות האחרות (להלן יחדיו: "רעיונות") שתספק לנו יהיו בבעלותנו. במידה ותספק לנו רעיונות כמפורט לעיל, אתה ממחה ומעביר לנו בזאת, באופן בלתי חוזר, את כל זכויות הקניין הרוחני ברעיונות אלה, ללא כל תמורה, ואנו ננהג באותם רעיונות כמנהג בעלים. בנוסף, אתה מסכים כי הרעיונות יהפכו באופן אוטומטי לרכוש שלנו וכי אנחנו נהיה זכאים להשתמש, לנצל, ליישם, להתאים, לפתח, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לרשות או להמחות את הזכויות בחומרים וברעיונות כאמור ללא כל התחייבות לשלם לך כל תמלוג או כל תשלום אחר וללא כל התחייבות לאזכור שמך או הודעה לך. אם בכוונתך לשמור על זכויות קניין רוחני ברעיונות שלך, אנא אל תגיש אותם לנו ללא אישור מוקדם ובכתב שלנו.

8. חומרי צד ג' ותלונות על זכויות

8.1. היצירות וחלק מהמידע והתכנים האחרים המפורסמים במערכת, לרבות חומר פרסומי נוצרו בידי צדדים שלישיים (להלן: "חומרי צד ג'"). דוקאביב אינו אחראי לחומרי צד ג', או לכל דבר הכלול בהם.
8.2. כל אדם ו/או גוף הסבור כי יצירה ו/או חומר צד ג' כלשהו מפר זכויות יוצרים ו/או זכויות אחרות שלו, או כי יש בחומר כאמור כל פגיעה אחרת בו מתבקש לפנות לדוקאביב בכתובת מייל support@docaviv.co.il תוך ציון מדויק של מיקום החומר הפוגע לפי URL, פירוט מהות הפגיעה וציון כתובת דואר אלקטרוני למענה.
8.3. דוקאביב תעשה את המיטב לטפל בכל פנייה בהקדם האפשרי, אך אינו מתחייב כי יפעל בהתאם לדרישת הפונה. בכל מקרה יפעל דוקאביב לפי המתחייב על פי דין.
8.4. קישורים המופיעים במערכת הינם בגדר שירות למשתמשים. דוקאביב אינו מתחייב כי הקישורים אכן יובילו למערכת שאליו התכוון. אין בקישור משום אחריות לחומר המקושר כלשהו ו/או גושפנקא ו/או המלצה בקשר אליו.

9. קישורים למקורות אחרים; מוצרי ושירותי צד שלישי

9.1. אנו רשאים לספק היפר-קישורים לאתרים או מקורות אחרים. משום שאין לנו שליטה על אתרים או מקורות אלה, אתה מאשר ומסכים שלא נהיה אחראים על זמינותם של אתרים ומקורות אלה וכי לא תהיה לנו אחריות או חבות בגין כל תוכן, פרסומת, מוצרים או חומרים אחרים המופיעים על או זמינים באתרים או מקורות אלה. כשאתה נכנס לאתרי הצדדים השלישיים האלה אתה עושה כך על אחריותך ועליך להתייחס ל- "תנאי השירות" שבכל אתר ואתר שמקורו בצדדים שלישיים, ככל שאלה קיימים. מובהר, כי כל חוות דעת, הבעת עמדה, עצה, הצהרה, הצעה, אינפורמציה, שירות ו/או כל תוכן אחר השייך לצד שלישי כלשהו, הינם של אותו צד שלישי ואנחנו לא מעורבים ביצירתם ו/או עריכתם ו/או הפעלתם ו/או נכונותם.
9.2. כמו כן, ידוע לך כי אנו עשויים להפעיל תוכנות הצוברות מידע אודות פעילותך ואופן השימוש שלך בשירות, והמנתחות את התנהגותך לצורך התאמה טובה יותר של השירות לצרכיי המשתמשים, למשל, מערכת גוגל אנליטיקס, מוצר של "Google" (גוגל). כאשר את/ה עושה שימוש באחד או יותר מהשירותים המוצעים על ידי דוקאביב הדפדפן שלך שולח נתונים מסוימים לגוגל באופן אוטומטי. נתונים אלה כוללים לדוגמא את כתובת ה- IP שלך, דפים שבהם ביקרת, תדירות הביקורים שלך ומידע נוסף מסוג זה.
9.3. גוגל אנליטיקס משתמשים בקבצי "cookies" (קבצי טקסט הנשמרים על המכשיר ממנו ניגשתם לשירות, אשר מאפשרים לגוגל לנתח כיצד המבקרים משתמשים בשירותים). האינפורמציה שנאספת מועברת ונשמרת בשרתי גוגל. גוגל משתמשת במידע זה כדי להעריך את השימוש שלך בשירותים עבורנו. ניתן לבטל את השימוש בקבצי "cookies" על ידי בחירת האפשרות המתאימה בהגדרות הדפדפן, אולם במקרה כזה יתכן ולא כל השירותים של דוקאביב היו זמינים לך. הסכמתך לתנאים מהווה את הסכמתך גם לאיסוף המידע על ידי גוגל באופן ולמען השימושים שצוינו לעיל.

10. פרטיות ומידע רגיש

10.1. על מנת שנוכל לספק לך את השירותים, אנו נבקש שתשתף אותנו במידע אודותייך – כתובת דואר אלקטרוני, וסיסמה אישית. כמו כן, לצורך ההזמנה, עליך יהיה לספק שם מלא, כתובת מגורים, טלפון נייד, טלפון בבית, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות ופרטים נוספים, כמפורט במדיניות הפרטיות שלנו. אתה מאשר ומסכים כי מסירת הפרטים נעשית על פי רצונך של ובהסכמתך. מסירת הפרטים מעידה על הסכמתך למסירתם.
10.2. דוקאביב נוקטת אמצעים לשמור על פרטיותם של המשתמשים. עם זאת, אין דרך להבטיח באופן מוחלט כי מידע שנמסר דרך האינטרנט או כל רשת תקשורת לא כתוצאה מפעילות זדונית או עבריינית של צדדים שלישיים או עקב סיבות אחרות שאינן בשליטת דוקאביב.
10.3. במילוי פרטים לצורך רכישת צפייה ביצירה הינך מסכים באופן מפורש לכך שדוקאביב רשאי לשלוח לך מידע והצעות ודברי דואר פרסומיים (כמשמעות מונח זה בתיקון מס' 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ב – 1982, מטעם דוקאביב ו/או שותפיו העסקיים, וזאת בכל אמצעי ההתקשרות שנמסרו על-ידך, אלא אם סימנת בתיבה המיועדת לכך כי אינך מעוניין בכך. בכל עת תוכל לבקש הסרת פרטיך מרשימת הדיוור המשמש את דוקאביב למטרה זו, וזאת על-ידי משלוח בקשה לכך ל- כמו כן, אתה מאשר כי ידוע לך שעל פי חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982, עלינו לקבל את הסכמתך המפורשת לקבל דיוור ישיר ואישורך לתנאים אלו מהווה את הסכמתך לקבלת התכנים su.
10.4. המידע הנ"ל יישמר במאגר מידע ייעודי שלנו, אשר יאוחסן בישראל או בחו"ל, וייעשה בו שימוש לצורך אך ורק לצורך (א) מתן השירות; (ב) פעולות דיוור ישיר. דוקאביב נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור על סודיות המידע שלך ועל פרטיותך, הכל בהתאם למדיניות הפרטיות ואבטחת המידע של דוקאביב.

הסכמתך לתנאים אלו מהווה הסכמה להיכלל במאגר המידע של דוקאביב למטרת קבלת השירות וקבלת דיוור ישיר.

תשומת ליבך כי לא חלה עליך חובה חוקית למסור את המידע האמור.

10.5. אם את/ה מעוניין/ת להוסיף או לתקן מידע שמסרת לנו, אנא פנה/י אלינו שליחת דוא"ל לכתובת: support@docaviv.co.il או בדואר רגיל לכתובת: רחוב הארבעה 5 ת"א.

11. שיפוי

11.1. אתה מתחייב לפצות, לשפות ולפטור את דוקאביב וכל מי מטעמה מאחריות בגין כל נזק, הפסד, הוצאה, עלות, התחייבות, אובדן, חבות וחוב, לרבות הוצאות משפטיות, כתוצאה מהפרת הוראות תנאי שימוש אלה ו/או מכל מעשה ו/או מחדל אחר שלך או של מי מטעמך.

12. פטור

12.1. אתה מבין ומסכים שהשירות מסופק על בסיס "כפי שהוא" (IS-AS) ו- "כפי שזמין". ככל שהדבר מותר על פי דין, אנו, ספק השירות, הסוכנים וקבלני המשנה שלנו לא נוטלים כל אחריות, ולא נהיה אחראים כלפיך, בקשר לכל טענה או דרישה מכל סוג, מפורשת או מכללא, לרבות ללא הגבלה, אחריות מכללא על בעלות, אי-הפרה, דיוק, מסחריות והתאמה למטרה מסוימת ובכלל זאת לא מתחייבים כי:(א) השירות יעמוד בדרישותיך או בציפיותיך; (ב) שימושך בשירות יהיה נטול הפרעות וזמין בכל מקום שהוא; או (ג) שפגמים, אם יהיו, יתוקנו.
12.2. השימוש במידע המוצג כחלק ממתן השירותים, הינו על אחריותך הבלעדית והמלאה. יובהר כי למרות שאנחנו עושים מאמצים על מנת שהמידע שיוצג או שעל בסיסו ניתן השירות יהיה מידע מבוסס, אמין ונכון, אנחנו לא יכולים להבטיח, ואיננו מבטיחים, שהמידע כאמור הינו מדויק, מעודכן, מהימן, מתאים או שלם. יובהר כי המידע שיוצג או שעל בסיסו ניתן השירות יהיה נכון תמיד אך ורק ליום כתיבתו, ואנחנו לא מתחייבים בשום אופן לעדכן את המידע מעת לעת. לכן, מובהר כי המידע שיוצג או שעל בסיסו ניתן השירותים עשוי שלא לשקף אינפורמציה או התפתחויות רלוונטיות בתעשיה, ויתכנו שינויים מיידים או מתמשכים שיש בהם כדי להשפיע או לשנות את המידע שיוצג או שעל בסיסו ניתן השירותים.
12.3. על כן, אנחנו ממליצים שתבצע בעצמך בדיקה נוספת של כל הנתונים, וכן את כל ההערכות והבדיקות הנוספות לגבי המוצר שבו התעניינת, ובכל מקרה אתה מוותר ותהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין.
12.4. אתה מסכים ומאשר כי למעט טענות הכלולות במסגרת האחריות על המוצרים, לא תהיה לך כל טענה, דרישה ו/או תביעה כלפי דוקאביב ו/או מי מטעמה בגין כל נזק (ישיר ו/או עקיף) ובכלל, בקשר עם המידע והשירותים המוצעים באתר או באמצעותו, דיוקם, מהימנותם, שלמותם, עדכניותם או תדירות פרסומם. השימוש וההסתמכות על המידע באתר ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה שלך.

13. הגבלת אחריות

13.1. המידע והשירותים באתר מוצעים למשתמש במצב כמות שהם (AS IS) והמשתמש מסכים ומאשר כי דוקאביב לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה והפועלים מטעמה, לא יהיו אחראים בגין כל פיצויים עקיפים, מקריים, תוצאתיים, מיוחדים, פיצויים לדוגמה או פיצויים עונשיים (לרבות, ללא הגבלה, פיצויים בגין אובדן עסקים, אובדן מוניטין, אובדן נתונים, אובדן רווחים או אובדן בלתי מוחשי אחר), על פי כל דין לרבות על פי חוזה, רשלנות, אחריות קפידה, הפרת חובה חקוקה, או שנובעים או קשורים באופן אחר ובכל דרך לשירותים (אף אם קיבלנו הודעה על האפשרות של הנזקים כאמור וגם בהעדר הסעד במובנו היסודי). מספר תחומי שיפוט אינם מתירים הגבלת או החרגת אחריות עבור פיצויים מקריים או תוצאתיים, כך שייתכן שחלק מהאמור לעיל לא יחול עליך. בתחומי השיפוט כאמור, האחריות מוגבלת במלוא המידה המותרת על פי החוק.
13.2. בנוסף, אתה מסכים שלא נהיה אחראים בגין כל נזק שייגרם לך בקשר לאובדן נתונים, שגיאות, זמן השבתת מערכת, הפסקת רשת או מערכת, כשל בקו תקשורת, השחתת קבצים או הפרעות שירות הנגרמות בשל רשלנות שלנו או של קבלני המשנה וספקי השירות שלנו, הכול ללא קשר לתיאוריה שעליה תבוסס כל תביעה, אף אם קיבלנו הודעה לגבי האפשרות של הנזקים כאמור.
13.3. חרף כל העומד בסתירה לכך, חובתנו כלפיך או כלפי כל צד אחר בגין כל סיבה שהיא וללא קשר לדרך הפעולה, תהיה מוגבלת בכל זמן לסך של 100 ש"ח.

14. טיפול בתקלות

14.1. דוקאביב תעשה כמיטב יכולתה לתקן תקלות במערכת בהקדם האפשרי. עם זאת, דוקאביב אינה מתחייבת לתקינות או לזמינות האתר והשירותים הכלולים בו ודוקאביב לא תשא בכל תשלום ו/או אחריות בגין כל נזק ו/או הפסד שייגרם למשתמש כתוצאה מתקלה במערכת ו/או בגין כל נזק שנגרם כתוצאה ממעשה מכוון ו/או רשלני של צד שלישי ו/או כל גורם אחר שאינו בשליטתה, בפרט, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, דוקאביב לא תשא בכל אחריות בגין אבדן כל מידע המאוחסן במערכת ואינה מתחייבת כי מידע זה יישמר.
14.2. על אף האמור, אם כתוצאה מתקלה שאירעה במערכת (להבדיל מסיבה אחרת, כגון תקלה במחשב או במכשיר שלך), נמנע ממך לצפות ביצירה שבגינה שילמת דמי צפייה, אתה מתבקש לשלוח לדוקאביב פרטים רלוונטיים. במידה ויתברר כי התלונה מוצדקת, דוקאביב תשיב לך את דמי הצפייה ששולמו.
14.3. דוקאביב אינה מתחייבת לשמור גיבוי של כל חומר המאוחסן באתר.
14.4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, דוקאביב רשאית להשבית את המערכת באופן יזום מעת לעת לצורך פעולות תחזוקה ו/או שדרוג ו/או עדכון, למחוק כל חומר המאוחסן בכל חלק מהמערכת, לרבות בפורומים, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

15. כללי התנהגות של המשתמש

15.1. אסור לך להשתמש בשירותים לכל מטרה בלתי חוקית או בלתי מאושרת בהתאם לתנאים. כמו כן, אסור לך להפר את החוקים החלים (לרבות, אך ללא הגבלה, חוקי זכויות יוצרים וחוקי פרטיות). הינך אחראי באופן בלעדי ומוחלט לכל אחת ולכל הפעילויות הקשורות לחשבונך. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אין להשתמש בשירותים בקשר לכל תוכן (להלן "תוכן החשבון") שאינו חוקי או עלול להפר או לקדם הפרת זכויות יוצרים או זכויות פטנטים, סימני מסחר, סימני שירות, סודות מסחריים, זכויות מוסריות או כל זכות קניין רוחני או זכות קניינית אחרת של כל צד שהוא. אנו רשאים לסיים מיד את גישתך ושימושך בשירות אם לא תמלא את הכללים האמורים לעיל.
15.2. אתה מתחייב שלא תבצע בעצמך, ולא תאפשר לאף גורם אחר לבצע, אחת או יותר מהפעולות הבאות: (א) לא תעתיק, תפיץ, תשנה, תתאים, תתרגם או תיצור באופן אחר עבודות נגזרות מהשירות בכל מדיום שהוא, לרבות ביצירות הכלולות בו; (ב) לא תהנדס לאחור, תהדר לאחור, תפרק או תנסה באופן אחר לגלות את קוד המקור של השירותים שבו אנחנו משתמשים לצורך תפעול השירותים; (ג) לא תשכיר, תחכיר, תמכור, תרשה ברישיון משנה, תמחה או תעביר באופן אחר זכויות בשירותים וביצירות הכלולות בהם;(ד) לא תסיר הודעות או תוויות קנייניות מהשירותים ובכלל זאת מהיצירות; או (ה) לא תשתמש, תעלה, תשדר או תכניס כל מתקן, תוכנה או תהליך שמתערבים או מנסים להתערב בתפעול השירותים. אתה תשתמש בשירותים לצרכיך הפנימיים בלבד ולא תהפוך את השירותים זמינים לשיתוף. אתה מתחייב למלא אחר כל החוקים והתקנות החלים עליך בקשר עם השימוש בשירותים. הרישיון שניתן לך, יפקע מיד, ובאופן אוטומטי, במידה וביצעת אחת או יותר מהפעולות האסורות כמפורט לעיל. עם פקיעת הרישיון כאמור, עליך לחדול מכל שימוש נוסף בשירותים.
15.3. למען הסר ספק, אנו שומרים לעצמנו את האפשרות, לפי שיקול דעתנו המלא והבלעדי, למנוע, להגביל או לבטל, ממך או ממשתמשים אחרים גישה לאחד או יותר מהשירותים המוצעים על ידינו, בכל עת, ללא צורך בהנמקה או בהודעה מוקדמת, במידה ונחליט שהתנהגותך אינה הולמת או שבוצע שימוש בלתי ראוי או בלתי סביר בשירותים, לרבות אי ציות לתנאים אלו ו/או למדיניות הפרטיות שלנו.

16. תקופה וסיום; השלכות של סיום

16.1. אתה רשאי להפסיק להשתמש בשירותים בכל זמן. אנו רשאים לסיים, להתאים או לשנות את השירותים בכל זמן, ומבלי לספק כל הודעה קודמת. אנו רשאים להפסיק לתמוך ו/או לספק גישה לשירותים בכל זמן, וכן אנו רשאים לשנות את התוכן הזמין לכל סוג של מנוי לשירות, מבלי לספק הודעה מראש. אנו רשאים גם להשעות ולהשבית את חשבונך ו/או את הגישה שלך להשתמש בשירות באופן זמני או לצמיתות, מכל סיבה שהיא (ללא כל התחייבות לספק לך סיבה) ולא תהיה לך כל תביעה, דרישה או טענה נגדנו.
16.2. כל הפרה של תנאים עשויה לגרום, בין היתר, לפקיעת הרישיון שניתן לך, וחסימת הגישה לאחד או יותר מהשירותים המוצעים על ידי דוקאביב. אם לא תמלא איזו מהתחייבויותיך על פי תנאים אלה, אנו רשאים, מבלי לגרוע מכל זכות אחרת שיש לנו על פי תנאים אלה או מכוח הדין החל, להשבית או להשעות מיד את חשבונך או את גישתך ושימושך בשירות או בכל חלק ממנו ו/או לסיים תנאים אלה. אנו לא נהיה אחראים כלפיך או כלפי כל צד שלישי בגין סיום גישתך לשירותים.
16.3. עם פקיעת או סיום תנאים אלה מכל סיבה שהיא, כל הזכויות שהוענקו לך להלן יסתיימו מיד. פקיעת או סיום תנאים אלה לא ישחררו אותך או אותנו מכל התחייבות שנועדה לשרוד על פי תנאים אלה לרבות ללא הגבלה, ההתחייבויות המפורטות בסעיפים 7, 11-13 ו- 18.

17. ביטול עסקה

17.1. המשתמש יהא רשאי לבטל את העסקה, בהתאם ובכפוף לכל הוראות הדין ולרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 ("חוק הגנת הצרכן") והתקנות מכוחו.
17.2. משתמש שרכש שירות, יהא רשאי להודיע לדוקאביב (באמצעות טלפון, מייל, פקסימיליה) על ביטול העסקה בתוך 14 ימים מביצוע העסקה או ממועד קבלת פרטי העסקה, ואם המשתמש הוא הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, יהא באפשרותו לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים ממועד ביצועה, אולם, בכל המקרים המפורטים לעיל, על הביטול יהיה לא מאוחר מ-7 ימי עסקים לפני מועד מתן השירות .האמור לעיל לא יחול לעניין רכישת כרטיסים להקרנות יצירות (באופן פרונטלי) והביטול במקרה שכזה צריך להיות 6 שעות לפני ההקרנה.
17.3. במקרה של רכישת כרטיסיה לא יינתן החזר כספי על אי-מימוש כרטיסיה או על מימוש חלקי.
17.4. * ביטול כרטיסיות שנקנו במכירה מוקדמת יתאפשר עד 24 שעות לפתיחת הפסטיבל או 22.5.24, המוקדם מביניהם.
17.5.
17.6. * ביטול כרטיסיות (שאינן במכירה המוקדמת) יתאפשר עד סיום הפסטיבל ב1.6.24 ולא ינתן החזר על מימוש חלקי
17.7. *
17.8. במקרה של ביטול במועדים המפורטים בסעיף 17.2 לעיל, תהיה זכאית דוקאביב לדמי ביטול בסכום של 5% משווי העסקה או 100 ₪, לפני הנמוך מביניהם. ככל והביטול נעשה לאחר המועדים הללו, תהיה זכאית דוקאביב למלוא סכום העסקה.
17.9. בכל מקרה אשר בו, מחמת כוח עליון (כהגדרתו להלן) ו/או כל אירוע שאינו בשליטת דוקאביב ו/או מי מטעמה, לא יתאפשר ניהול האתר כסדרו ו/או אספקת המוצרים ו/או עמידה בהתחייבות כלשהי של דוקאביב באופן מלא או חלקי, תהא דוקאביב רשאית לבטל את העסקאות וההתקשרויות, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
בהסכם זה, "כוח עליון" משמעו כל אירוע חיצוני אשר אין לצדדים שליטה עליו, ולרבות מלחמות, מבצעים, אירועים ביטחוניים ו/או פעולות איבה ו/או מצבי חירום כלל ארציים או נקודתיים, שביתות או השבתות, תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, מגפות וכו'.
17.10. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, דוקאביב תהא רשאית לבטל עסקה, כולה או חלקה, במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס חריגה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאורו.
17.11. דוקאביב תהא רשאית לבטל כל הזמנה, במקרה בו קיים חשד כי המשתמש ו/או צד ג' כלשהו הפרו תנאי מהותי של תנאי שימוש אלו לרבות על ידי ניסיון לחבל בפעילות האתר, או שרכשו או ניסו לרכוש את המוצרים שלא למטרת שימוש פרטי.

18. שונות

18.1. תנאי שימוש אלה חלים בנוסף לכל תנאים המפורסמים באתר. בכל מקרה של סתירה בין תנאי שימוש אלה לבין האמור באתר יפורשו הדברים, ככל הניתן, כמשלימים זה את זה. ככל שפירוש כאמור אינו אפשרי, יגבר האמור בתנאי שימוש אלה.
18.2. דוקאביב רשאית לשנות או לעדכן את תנאי השימוש בכל עת. כל שינוי או עדכון ייכנס לתוקף עם פרסומו באתר. מומלץ לבדוק את תנאי השימוש מעת לעת עבור שינויים או עדכונים.
18.3. ויתור של דוקאביב על אי ביצוע כלשהו לא ייחשב ויתור על אף אי ביצוע קודם או נוסף של אותן הוראות או של הוראות אחרות בתנאים אלה, ודחייה או הזנחה מצד דוקאביב במימוש או בשימוש בכל זכות או תרופה העומדת לה או שתעמוד לה להלן לא ישמשו כוויתור על כל זכות או תרופה. אם הוראה כלשהי להלן תיחשב בלתי תקפה או בלתי ניתנת לאכיפה על ידי בית משפט בעל סמכות, אי התוקף כאמור לא ישפיע על תוקף או ביצוע כל הוראה אחרת וההוראה הבלתי תקפה כאמור תיחשב כאילו הופרדה מתנאים אלה.
18.4. אנו רשאים להמחות באופן חופשי את זכויותינו ואחריותנו על פי תנאים אלה ללא משלוח הודעה אליך. תנאים אלה לא ניתנים להמחאה, העברה או רישוי משנה על ידך אלא עם הסכמה בכתב ומראש שלנו.
18.5. תנאים אלה מהווים חוזה בינך לבין דוקאביב. התנאים מהווים את מלוא ההבנות בינך לביננו ומבטלים ובאים במקום כל ההסכמות הקודמות בינינו ומיועדים להיות ביטוי סופי של ההסכמה בינינו. תנאים אלה יקבלו עדיפות על פני כל מסמך אחר שיעמוד בסתירה עימם. כל כותרת, הערה או שם סעיף הכלולים בתנאים אלה הוכנסו לשם נוחיות בלבד ובשום אופן לא מגדירים או מסבירים כל סעיף או הוראה בהם. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות תנאים אלה בכל זמן, בהתאם לשיקול דעתנו הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת, בכפוף לכל דין הנוסח האחרון הינו הנוסח המחייב. המשך השימוש שלך באתר לאחר המועד הקובע לכל שינוי כאמור ייחשב כקבלת התנאים המתוקנים כאמור.
18.6. הדין החל על תנאי שימוש אלה הינו דין מדינת ישראל. לבתי המשפט המוסמך בעיר תל-אביב-יפו סמכות ייחודית לדון בכל סכסוך בין הצדדים בקשר להסכם זה ו/או הנובע ממנו יהיה מקום מושבם אשר יהיה.
18.7. לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות לדוקאביב במייל support@docaviv.co.il

דילוג לתוכן