מדיניות הפרטיות — פסטיבל דוקאביב

א. כללי

 1. מדיניות פרטיות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש במערכת דוקאביב ("המערכת"). המערכת מופעלת על-יד דוקאביב, עמותה רשומה ("דוקאביב").
 2. אנו מכבדים את הפרטיות שלך ואת זכות הבחירה שלך לגביה. לכן ומאחר וכניסה ושימוש במערכת כרוכים בהעברת מידע מסוים אודות המשתמשים לדוקאביב, מדיניות הפרטיות הזו נועדה ליידע כל מי שמשתמש במערכת (משתמש) איזה מידע נאסף על ידנו, כיצד אנו משתמשים בו ושומרים אותו ואילו אפשרויות יש למשתמשים להגן על פרטיותם בקשר לכך.
 3. המסמך כתוב בזכר, אולם הוא מתייחס כמובן לכל אחד ואחת העושה שימוש במערכת.
 4. כניסה למערכת או עשיית כל שימוש בה מהווה הסכמה למדיניות פרטיות זו. לכל שאלה לגביה ניתן לפנות אלינו במייל support@docaviv.co.il
 5. כל משתמש מתחת לגיל 18 מתבקש לבקש מהורה שלו, או, אם יש לו אפוטרופוס, אז ממנו, לקרוא את המסמך ולאשר לו להשתמש במערכת.
 6. מדיניות הפרטיות חלה על שימוש במערכת, בין שנכנסת אליה דרך האינטרנט ובין שנכנסת באמצעות אתר או אפליקציה אחרים.
 7. במידה ואינך מסכים לנאמר באילו מסעיפי מדיניות הפרטיות הזו, הנך מתבקש להימנע מלהשתמש במערכת בכל דרך.
 8. דוקאביב רשאית לעדכן או לשנות את תנאי מדיניות הפרטיות הזו מעת לעת. אם העדכון או השינוי הינם מהותיים לפי דעתנו, נפרסם על כך הודעה על גבי המערכת. מדיניות הפרטיות המעודכנת תחייב מרגע העלאת העדכונים למערכת. הנך מוזמן לבדוק את תנאי מדיניות הפרטיות מעת לעת.

ב. המידע הנאסף על ידי דוקאביב

 1. המערכת אוספת סוגים מסוימים של מידע המועבר אליה במהלך השימוש בה.
 2. חלק מהמידע הנאסף מידע שממנו לא ניתן לזהות את פרטי המשתמש והוא מכונה "מידע לא מזהה". מידע מסוים הנאסף באינטרנט ובמערכות מסוג זו מאפשר זיהוי פרטים אישיים של משתמש והוא מכונה "מידע מזהה". ככלל, איננו אוספים מידע מזהה, אולם הוא נאסף על-ידי ספקי שירותי התשלומים באתר.

מידע לא מזהה

 1. כאשר אתה משתמש במערכת המחברת לאינטרנט מועבר מידע בין המחשב ו/או המכשיר שאתה משתמש בו לבין המערכת, כגון כתובת P של המחשב או המכשיר וסוג הדפדפן שאתה משתמש בו. מידע זה מוגדר מידע לא מזהה כי הוא לא יכול לזהות אותך באופן ישיר (למרות שכאמור ייתכן וניתן יהיה לזהות באמצעותו את פרטי המחשב או המכשיר שלך).
 2. דוקאביב משתמשת ב"עוגיות" – "cookies", שהם קבצים קטנים הנשלחים אל מחשבך או מכשירך כאשר אתה משתמש במערכת, וכן בכלים דומים. זאת, על מנת לשפר את איכות השירות הניתן על ידנו ואת מהירות הגלישה במערכת. בהתאם לתכונות הדפדפן שבו אתה משתמש אתה יכול להורות לדפדפן להגביל את קבלת ה-"cookies" או הכלים הנוספים, או למחוק אותם ממחשבך. אם תעשה כן, ייתכן שפעולות שונות במערכת לא יהיו עוד זמינות או לא יתפקדו כראוי. דוקאביב שומרת לעצמה את הזכות להשתמש בכל טכנולוגיה קיימת נוספת או עתידית המבצעת פעולה דומה לפעולת ה- "cookies".

מידע מזהה

 1. על מנת לצפות בסרט, המשתמש נדרש למסור פרטי אשראי, כגון מספר כרטיס אשראי, שם ומספר זהות. מידע זה הינו מידע מזהה.
 2. פרטי האשראי נמסרים אך ורק לספקי שירותי התשלומים ואינם מועברים לדוקאביב. מוצע לך לקרוא את מדיניות הפרטיות של ספקי התשלומים כדי להבין כיצד הם נוהגים במידע שנמסר להם.
 3. פרט לאמור בסעיף הקודם, אין כל צורך ו/או כל דרישה למסירת פרטים מזהים ומוצע להימנע מלפרסם במערכת ו/או למסור מידע שכזה.

ג. אחסון המידע והשימוש שנעשה בו

 1. המערכת מאוחסנת בחוות שרתים מאובטחים.
 2. דוקאביב נוקטת אמצעים לשמירה על המידע המאוחסן אצלה ועל פרטיותם של המשתמשים ומחייבת את ספקי שירותי האחסון לספק אבטחה נאותה בהתאם למקובל. עם זאת, לצערנו, אין דרך להבטיח באופן מוחלט כי מידע שנמסר למערכת כגון זה לא ייחשף כתוצאה מכשל טכנולוגי או אנושי, או מפעילות זדונית או עבריינית של צדדים שלישיים. ככל שדוקאביב תגלה אודות תקלה באבטחת המידע שלך או חשיפת מידע כאמור, דוקאביב תעשה את מיטב המאמצים להודיע לך על כך בהקדם האפשרי וזאת באמצעות הפרטים שסופקו בעת הרישום למערכת, או באמצעות פרסום הודעה על כך באתר.
 3. דוקאביב לא תישא באחריות לכל כשל באבטחה מצד ספקי שירותי האחסון או לכל חשיפה של מידע כתוצאה מפעולה זדונית או כל גורם אחר שאינה בשליטתה.
 4. דוקאביב עושה שימוש במידע המאוחסן על-ידה לצורך פעילותה של המערכת.
 5. בנוסף, דוקאביב רשאית לעשות שימוש במידע באופן שאינו מזהה על מנת לשפר את המערכת ולהפיק ממנה סטטיסטיקות בקשר לשימושים בה.
 6. דוקאביב אינו אחראי לשמירת המידע שנמסר לחברות המספקות שירותי תשלומים למערכת. לכן, מוצע למשתמשים לבחון את מדיניות הפרטיות של גופים אלה.
 7. במילוי פרטים לצורך רכישת רשות צפייה בסרט הינך מסכים באופן מפורש לכך שדוקאביב רשאי לשלוח לך מידע, הצעות ובכלל זה דברי דואר פרסומיים (כמשמעות מונח זה בתיקון מס' 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ב – 1982, מטעם דוקאביב ו/או שותפיו העסקיים, וזאת בכל אמצעי ההתקשרות שנמסרו על-ידך, אלא אם סימנת בתיבה המיועדת לכך כי אינך מעוניין בכך. בכל עת תוכל לבקש הסרת פרטיך מרשימת הדיוור המשמש את דוקאביב למטרה זו, וזאת על-ידי משלוח בקשה לכך ל- support@docaviv.co.il או בדרך שתועמד לרשותך במסגרת כל פנייה אליך על-פי סעיף זה.
 8. לאור האמור לעיל, מסירת פרטים אישיים ו/או פיננסיים על-ידי המשתמש, בכל מדור ו/או שטח במערכת ו/או שטח המקושר אליו הינה באחריותו בלבד. דוקאביב לא יהיה אחראי בגין כל דליפה ו/או זליגה בכל דרך שהיא, של מידע שנמסר לדוקאביב.
 9. פרט למתואר לעיל, דוקאביב מתחייבת לא למסור לצד שלישי מידע שנמסר לה ע"י משתמשי המערכת, ללא הסכמת המוסר, אלא בהתאם להוראות הדין ו/או במענה לכל צו שיפוטי ו/או מנהלי ו/או על פי דרישה של גוף שלטוני כלשהו ו/או במסגרת הליכים משפטיים בין הצדדים.

ד. מחיקת ושינוי מידע

 1. באפשרותך לבקש בכל עת מדוקאביב להסיר או לשנות מידע שניתן על ידך למערכת באמצעות שליחת בקשה לכתובת הדוא"ל אנו נפעל לפי הבקשה.

ה. שונות

 1. מדיניות פרטיות זו חלה בנוסף לכל התנאים המפורסמים בתנאי השימוש ובגוף המערכת. בכל מקרה של סתירה בין האמור במדיניות פרטיות זו לבין שאר תנאי השימוש או לבין האמור בגוף המערכת, יפורשו הדברים, ככל הניתן, כמשלימים זה את זה. ככל שפירוש כאמור אינו אפשרי, יגבר האמור במדיניות פרטיות זו.
 2. הכותרות במדיניות פרטיות זו נועדו לנוחות בלבד ואין לפרש אותה על-פיהן.
 3. היה ויקבע כי הוראה כלשהי של מדיניות פרטיות זו איננה בת אכיפה, יהיה שאר האמור בתוקף.
 4. הדין החל על מדיניות פרטיות זו הינו דין מדינת ישראל. לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב-יפו סמכות ייחודית לדון בכל סכסוך בין הצדדים בקשר להסכם זה ו/או הנובע ממנו יהיה מקום מושבם של הצדדים אשר יהיה. באישור חוזה זה מעיד המשתמש כי הוא מסכים להחלת הדין האמור ואת סמכות השיפוט כמופיע בסעיף זה.
דילוג לתוכן